GESCOMEGARA

COMPROMESOS AMB LA SEVA COMUNITAT                                                                                    937 888 184


Benvolgut client:

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer sota la responsabilitat de SILVIA BALSELLS CID amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació que mantenim amb vostè .

En compliment amb la normativa vigent, SILVIA BALSELLS CID informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.

SILVIA BALSELLS CID informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SILVIA BALSELLS CID es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal:

 C/ Vinyals,45, 08221, TERRASSA (BARCELONA)

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de SILVIA BALSELLS CID, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna

Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, que el client es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a tractar-los a fi de poder tramitar la seva facturació.

SILVIA BALSELLS CID


----------------------------------------------------------------------------------Apreciado cliente:

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de SILVIA BALSELLS CID con la finalidad de poder atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted.

En cumplimiento con la normativa vigente, SILVIA BALSELLS CID informa que los datos serán conservados durante el período legalmente establecido.

SILVIA BALSELLS CID informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SILVIA BALSELLS CID se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal :

C/ Vinyals,45 , 08221, TERRASSA (BARCELONA)

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SILVIA BALSELLS CID, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna

Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entendemos que sus datos no han sido modificados, que el cliente se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para tratarlos a fin de poder tramitar su facturación.

SILVIA BALSELLS CID